Kontrast
 • English

 • Szkoły

  Warsztaty akademickie GAP w Twojej szkole

  Zapraszamy do skorzystania z naszego otwartego programu dla szkół ponadgimnazjalnych, który prowadzą nasi najlepsi dydaktycy.

  Zdając sobie sprawę z tego jak napięte są programy dydaktyczne, nie organizujemy spotkań  informacyjnych. Wpisujemy się w istniejący program nauczania (np. w  zajęcia z Podstaw przedsiębiorczości lub Wiedzy o społeczeństwie) prowadząc nowoczesne zajęcia akademickie na jednej lub kilku lekcjach.

  Dzięki różnorodności zainteresowań naukowych naszych pracowników tematyka wykładów i warsztatów obejmuje zagadnienia z zakresu: ekonomii, filozofii, gospodarki przestrzennej, prawa, socjologii czy zarządzania.

  Interesujemy się  najbardziej aktualną problematyką społeczno-gospodarczą, dzięki czemu możemy zaproponować uczniom dyskusję na temat np.: konieczności ograniczania swobód obywatelskich w obliczu zagrożeń terroryzmem, czy roli państwa w rozwiązaniu problemu nierentownych kopalni lub spłaty kredytów zaciągniętych we frankach szwajcarskich lub propozycji władz Krakowa wprowadzenia płatnego parkowania na terenie całego miasta. Nasi wykładowcy często komentują bieżące wydarzenia w mediach i gotowi byliby moderować dyskusję uczniów na wybrane tematy.

   

  Start z GAP

  Intensywny

  Klasa patronacka GAP

  Wykłady gościnne pracowników Wydziału w szkole wpisane w program nauczania wybranych przedmiotów

  Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

  Informacja na temat oferty edukacyjnej Wydziału GAP UEK, a także warunków przyjęcia na wybrany kierunek studiów

  Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady gościnne pracowników Wydziału w szkole wpisane w program nauczania wybranych przedmiotów

  Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

  Debaty oksfordzkie

  Warsztaty ekonomiczne

  Turnieje i quizy

  Projekty uczniowskie

  Informacja na temat oferty edukacyjnej Wydziału GAP UEK, a także warunków przyjęcia na wybrany kierunek studiów

  Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wykłady pracowników dydaktyczno-naukowi Wydziału GAP w siedzibie szkoły z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, gospodarki i administracji publicznej. Wykłady te mogą mieć charakter zamówionej lekcji w ramach prowadzonych w szkole przedmiotów albo wykładów gościnnych

  Wizyty uczniów w ramach Dnia otwartego UEK

  Debaty oksfordzkie

  Warsztaty ekonomiczne

  Turnieje i quizy

  Projekty uczniowskie

  Udział uczniów w wydarzeniach naukowych, popularno-naukowych i kulturalnych organizowanych na Wydziale GAP UEK, w tym specjalnie im dedykowanych, takich jak konferencje, seminaria, spotkania VIP-GAP, wykłady gościnne, wieczory kulturalne GAP, koncerty, spektakle i wystawy organizowane przez Agencję Artystyczną GAP

  Możliwość korzystania z zaplecza dydaktycznego i naukowego oraz z konsultacji (w tym elektronicznych) prowadzonych przez pracowników Wydziału GAP UEK

  Konsultacje prowadzone przez kadrę akademicką dla szczególnie uzdolnionych uczniów, przygotowujących się do udziału w olimpiadach przedmiotowych lub konkursach tematycznych z zakresu wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, historii

  Działalność uczniów w pracach Koła Naukowego GAP

  Konsultacje w zakresie współtworzenia, opiniowania i ewaluacji programów kształcenia

  Wymiana logotypów i rozpowszechnianie informacji o współpracy

   

  Patronat UEK w Liceum Ogólnokształcącym w Piekarach

  Współpraca pomiędzy naszą Uczelnią a przedstawicielami Liceum Ogólnokształcącego im. Josephine Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w podkrakowskich Piekarach oficjalnie zapoczątkowana została w piątek 18 marca b.r.

  Uroczystego podpisania umowy patronackiej w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dokonali: Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK oraz Dyrektor Szkoły ks. mgr Zygmunt Robert Berdychowski CM. Gospodarzy reprezentowali również dziekan Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK dr hab. Marcin Zawicki, prof. UEK oraz Dyrektor Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK.

  Patronat objął klasę o profilu ekonomiczno-turystycznym w LO w Piekarach, realizującej program rozszerzonej matematyki, geografii i języka angielskiego. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od roku szkolnego 2022/2023 uruchomiony zostanie specjalny program edukacyjny przewidziany na czteroletni cykl kształcenia, obejmujący 10 godzin dydaktycznych w roku szkolnym.

  Zajęcia wspierające dydaktykę prowadzone przez pracowników Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii dotyczyć będą problematyki szeroko pojętego ładu politycznego i społeczno-ekonomicznego świata.

  Umowa patronacka przewiduje organizację zajęć zarówno na terenie Liceum, jak i na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, w tym uczestnictwo uczniów w aktywności Koła Nauk Politycznych „Homo Politicus” działającego przy Katedrze Nauk Politycznych.

  Udział w zajęciach akademickich na UEK ma w założeniu pomóc w rozwoju z interesującego licealistów obszaru wiedzy, a także umożliwić zapoznanie ich z charakterem i specyfiką zajęć na wyższej uczelni ekonomicznej.

  Zwieńczeniem zaangażowania uczniów LO w Piekarach we współpracę z naszą Uczelnią będzie otrzymanie przez nich certyfikatów uczestnictwa w programie.

  Patronat UEK w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

  Umowa współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie została podpisana we wrześniu 2019 roku. Zajęcia dla uczniów w formie wykładów, warsztatów i zajęć projektowych prowadzą pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich UEK.

  Na zajęciach prowadzonych w ramach klasy pod patronatem UEK poruszane są tematy dotyczące geografii ekonomicznej, ekonomii, urbanistyki i planowania przestrzennego. Uczniowie mają okazję zapoznać się z najnowszymi technikami projektowania przestrzeni i przy ich użyciu stworzyć własny projekt zagospodarowania wybranego obszaru.

  Zajęcia odbywają się w większości na terenie Kampusu UEK, dzięki czemu uczniowie mogą poznać realia życia studenckiego. Po zakończonym cyklu dydaktycznym uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w kursie i osiągnięte kompetencje.

  Patronat UEK w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie

  Klasę patronacką GAP w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Nowodworskiego w Krakowie uruchomiono na mocy porozumienia podpisanego między Szkołą i Uczelnią w lipcu 2017 r. Program klasy patronackiej zaproponowano klasie z rozszerzonym programem nauczania matematyki geografii i j. angielskiego (mat-geo-ang). Zasadniczym elementem programu dydaktycznego jest realizowany przez wykładowców UEK dwuletni kurs akademicki obejmujący Podstawy Ekonomii (60 godzin Mikro- i Makroekonomii) oraz Ekonomię Sektora Publicznego i Zarządzanie Publiczne, tj. po 10 godzin:

  – Wprowadzenie do ekonomii sektora publicznego;

  – Gospodarka globalna: międzynarodowe zależności i polityka ekonomiczna;

  – Etyczny wymiar polityki publicznej;

  – Zarządzanie dziedzictwem kulturowym;

  – Wprowadzenie do przedsiębiorczości;

  – Metody ilościowe i analiza danych.

  Zajęcia odbywają się na kampusie UEK przy ul. Rakowickiej, gdzie obok zgłębiania tajników ekonomii i zarządzania, uczniowie zapoznają się ze zwyczajami akademickimi, a także mają okazję korzystać z zasobów Biblioteki UEK. Program kończy się wręczeniem certyfikatu ukończenia kursu. Obecnie drugi rok programu realizuje czwarty już rocznik Nowodworczyków (klasa III G), a pierwszy rok programu –  piąty roczników uczniów klasy patronackiej (klasa II G).  Opiekunem klasy patronackiej jest dr Tomasz Geodecki.

   

   

  GAP Community

  Społeczność GAP tworzą pracownicy i studenci Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK oraz pracownicy jednostek zewnętrznych, dzięki którym nasza działalność jest tak różnorodna.

  Jesteśmy społecznością ludzi otwartych na świat. Łączy nas nie tylko miejsce pracy, ale prawdziwa pasja i zaangażowanie. Każdy z nas jest ekspertem w swojej dziedzinie, a naszą postawę można streścić w trzech słowach – wiedza, rozwój, zmiana społeczna.

  Zapraszamy do kontaktu!

  Publikacje

  Nasi pracownicy wydali
  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl

  Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ul. Rakowicka 27,
  31-510 Kraków

  Dziekanat:
  Budynek Główny
  II piętro, pok. 207 i 209
  12 293 59 23
  gap@uek.krakow.pl