Kontrast
 • English

 • Organizujemy cykliczne seminaria naukowe, do udziału w których zapraszamy studentów, naukowców  i praktyków zainteresowanych omawianą tematyką.

   

  CSR

  Seminarium badawcze „CSR” jest miejscem dyskusji, w której uczestniczą przedstawiciele nauk społecznych, filozofowie społeczni oraz praktycy gospodarczy. Seminarium ma charakter badawczy i aplikacyjny. Jego główną rolą jest stworzenie platformy dyskusyjnej dla osób zajmujących się problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu. Pragniemy ułatwić wymianę poglądów na temat różnorodnych koncepcji i strategii społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sposobów ich wdrażania w praktyce życia gospodarczego. W sposób szczególny uwzględniamy polskie realia aplikacji rozwiązań dotyczących CSR’u poprzez nawiązanie ścisłej współpracy z praktykami.

  Organizatorzy: prof. dr hab. Janina Filek, dr Tomasz Kwarciński

  E: filozofia@uek.krakow.pl

   

  Dobre rządzenie

  To cykliczne spotkania poświęcone problematyce dobrego rządzenia, dotyczące kwestii trafnego identyfikowania i skutecznego rozwiązywania problemów społecznych przez organy władzy publicznej, przy udziale interesariuszy.

  Idea seminarium narodziła się w gronie pracowników Katedry GAP i MSAP UEK już w 2005 r. Wśród dyskutowanych zagadnień znajdują się refleksje o charakterze teoretycznym i metodologicznym, jak i wyniki badań prowadzonych na poziomie samorządów lokalnych i regionalnych. Integralną częścią seminarium jest udział gości zagranicznych, ponieważ dbamy bowiem o to, aby zagadnienie dobrego rządzenia lokować w kontekście międzynarodowym.

  Teksty prezentowane na forum naszego seminarium, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych, publikowane są w kwartalniku „Zarządzanie Publiczne” – uznanym piśmie naukowym o zasięgu ogólnokrajowym. Strona internetowa Dobrego rządzenia

  Organizator: Anna Chrabąszcz

   

  Filozofia & Ekonomia

  Seminarium jest miejscem interdyscyplinarnej debaty między przedstawicielami nauk społecznych a specjalistami z zakresu filozofii społecznej i filozofii ekonomii.

  Przedmiotem naszych dyskusji były m.in.: koncepcja sprawiedliwości Amartyi Sena, zagadnienie wyjaśnienia naukowego w ekonomii, problem statusu modeli ekonomicznych, wątki ekonomiczne w koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa. Seminarium ma charakter cykliczny, odbywa się raz w roku w maju, więcej informacji na stronie www.filozofia.uek.krakow.pl/filozofia-ekonomii. Seminarium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, więcej informacji na stronie www.filozofia-ekonomii.pl

  Organizatorzy: prof. dr hab. Janina Filek, dr Katarzyna Guczalska, dr Tomasz Kwarciński

   

  Koło Krakowskie

  To seminarium teoretyczne, które  prowadzimy wspólnie z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2010 roku. Tytuł i jego formuła mocno nawiązują do tradycji Koła Wiedeńskiego aktywnie działającego w Wiedniu w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Odwołujemy się do jego dorobku, czując z nim intelektualne powinowactwo oraz doceniając jego metodologiczne walory. Wiele zagadnień, które ogniskują naszą uwagę, jest wspólnych dla dociekań i naukowych spekulacji podejmowanych przez uczestników „Koła Wiedeńskiego”. W ich pracach odnajdujemy inspiracje, które skłaniają nas do reinterpretowania podstawowych dla badaczy społecznych zagadnień ontologicznych i epistemologicznych. Nawiązujemy m.in. do myśli Alfreda Schütza, Ludwiga von Misesa, Friedriecha Augusta von Hayeka, Karla Poppera, Karla Mengera. W ciągu pierwszych lat funkcjonowania Koła Krakowskiego pośród referentów gościliśmy wielu znamienitych gości, m.in. francuskiego uczonego zajmującego się problemami kompleksowości społecznej Roberta Delorme’a, teoretyka systemów ekonomicznych Charlesa Chavance’a (także z Francji), ucznia Jürgena Habermasa i przedstawiciela tzw. Szkoły Frankfurckiej prof. Clausa Offe, wybitnego przedstawiciela nurtu Nowej Ekonomii Instytucjonalnej prof. Geoffreya Hodgsona, znanych polskich socjologów i ekonomistów: prof. Annę Gizę, prof. Piotra Sztompkę, prof. Mirosławę Marody, prof. Juliusza Gardawskiego i prof. Jerzego Wilkina oraz wielu innych badaczy, przede wszystkim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ciągu sześciu lat funkcjonowania seminarium prowadziliśmy dyskusję w ramach 5 modułów tematycznych:
  1. Poznanie – wiedza – działanie (2010-2012)
  2. Instytucje i działania społeczne (2012-2013)
  3. Podmiotowość (2013-2014)
  4. Dobra – normy – wartości (2014-2015)
  5. Trwanie – zmiana – ewolucja (od 2016 roku)

  W ramach spotkań wydano trzy specjalne numery kwartalnika „Zarządzanie Publiczne”. Zapraszamy do pobrania numerów ze strony czasopisma.

   

  Lektorium

  To robocze seminarium poświęcone wspólnej lekturze książek i artykułów z zakresu metodologii i filozofii ekonomii. Lektorium jest otwarte dla wszystkich pracowników, doktorantów oraz studentów UEK, a także osób spoza uczelni, którzy są gotowi czytać teksty naukowe i wnosić aktywny wkład w dyskusję. Spotykamy się w poniedziałki w godz. 18:00-19:30 w Katedrze Filozofii, ul. Rakowicka 16, pok. 44a. Lektorium jest wydarzeniem promowanym w ramach Polskiej Sieci Filozofii Ekonomii, więcej informacji na stronie www.filozofia-ekonomii.pl.

  Organizatorzy: dr Tomasz Kwarciński, Katedra Filozofii, dr Ryszard Kowalski, Katedra Mikroekonomii UEK

   

  Problemy metodologii zarządzania publicznego

  Celem seminarium jest stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń z zakresu metodologii badania organizacji działających w sektorze publicznym i na rzecz tego sektora, a także społeczeństwa. Seminarium jest poświęcone wybranym i kompleksowym aspektom metodologicznym wynikających z wyłaniających się paradygmatów badawczych i przyjętych tradycji badawczych adaptujących nowe trendy. Ze względu na warsztatowy charakter seminarium liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje pierwszeństwo zgłoszenia. Organizatorem seminarium jest Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi. Pytania związane z seminarium prosimy przesyłać na adres: marek.cwiklicki@uek.krakow.pl.

   

  Spotkania z etyką

  Prowadzimy debaty nad najbardziej palącymi lub najbardziej znaczącymi problemami etycznymi zajmującymi umysł współczesnego człowieka. Spotkania mają charakter otwarty, są skierowane do wszystkich pracowników oraz studentów UEK chcących przemyśleć lub przedyskutować, zaproponowany przez gościa-specjalistę istotny problem natury etycznej. Spotkania mają charakter cykliczny, odbywają się 2 razy w roku.

  Organizatorzy: prof. dr hab. Janina Filek, dr Katarzyna Guczalska

   

  Spotkania interdyscyplinarne

  Miejsce interdyscyplinarnej refleksji i dyskusji nad społecznymi i kulturowymi problemami współczesnego świata. Punktem wyjścia do dyskusji są prezentacje dotyczące zagadnień należących do różnych obszarów rozważań, które, jak sądzimy, mają „moc uruchamiającą” dyskusje zgromadzonych przedstawicieli rozmaitych dziedzin nauki.

  Seminarium ma charakter cykliczny.

  Organizatorzy: Katedra Socjologii