Kontrast
 • English

 • Organizujemy  konferencje i wykłady gościnne, w których uczestniczą znani przedstawiciele świata nauki, ekonomii, administracji oraz polityki.

  Wśród zapraszanych przez nas gości znaleźli się m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla prof. Muhammad Yunus, prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, prof. dr hab. Jerzy Buzek, prof. dr hab. Danuta Hübner, prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, Aleksander Kwaśniewski, prof. dr hab. Andrzej Blikle, Claus Offe, prof. dr hab. Jerzy Bralczyk, prof. dr hab. Janusz Czapiński, prof. dr hab. Piotr Sztompka, prof. dr hab. Jerzy Vetulani, prof. dr hab. Stanisław Waltoś czy prof. dr hab. Andrzej Zoll.

  Najważniejsze konferencje i sympozja to:

   

  Sympozjum naukowe z cyklu  „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”

  Jest to cykliczne, odbywające się dwa razy w roku spotkanie, przyjmujące formę wykładów i dyskusji panelowych. Biorą w nim udział studenci kierunku GAP, pracownicy UEK i innych uczelni wyższych oraz przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego, przedsiębiorców prywatnych oraz mediów. Obecność zaproszonych gości umożliwia uczestnikom bezpośrednią konfrontację z prezentowanymi przez nich poglądami, jak również dyskusję nad problemami i aspektami życia gospodarczego i publicznego.

  Odwiedź stronę internetową Sympozjum GAP

   

  Open Eyes Economy Summit

  OEES to międzynarodowe forum poświęcone Ekonomii Wartości. „Gospodarka otwierających się oczu” to przyszłość. Stawiamy tezę, że Przebudzeni Konsumenci będą kupowali produkty i usługi od firm uczciwych, społecznie potrzebnych i zaangażowanych, posiadających własną, unikalną kulturę, wynikającą z właściwie określonej, wiarygodnej misji przedsiębiorstwa.

  W naszym modelu „Firma-Idea” biznes na pierwszym miejscu stawia WARTOŚCI, które są ważne dla ludzi. Efektem takiego podejścia będzie pozyskanie ZAUFANIA, a konsekwencją – ZYSK przedsiębiorstwa. Takie firmy nie tylko przetrwają, ale będą również bardziej stabilne i rentowne.

  „Firma-Idea” zyskuje długofalową przewagę konkurencyjną – najcenniejszą z perspektywy strategicznej wartość, kluczową dla akcjonariuszy i zarządów. Jednocześnie „Firma-Idea” staje się instytucją zaufania społecznego, budząc entuzjazm swoich Pracowników i Klientów. „Firmy-Idee” są wśród nas. Każda Firma może stać się Ideą.

  Odwiedź stronę OEES

   

  Współczesne Koncepcje Zarządzania Publicznego

  Szczegóły na stronie

   

  Konferencje z zakresu problematyki etyczno-społeczno-biznesowej

  Do tej pory odbyły się:

  • Wokół sporu komunitaryzmu z liberalizmem, 26-27.11.2015 r.
  • Wyzwania współczesności – wokół myśli społeczno-ekonomicznej Amartyi Sena, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 21.11.2013 r.
  • Fenomen pomocy w życiu społeczno-gospodarczym, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 25-26.11.2011 r.
  • Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 20-21.11.2009 r.

   

  Konferencje z zakresu gospodarki przestrzennej i polityki regionalnej

  Do tej pory odbyły się:

  • 2014 – Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów – uwarunkowania i kierunki
  • 2011 – Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 roku
  • 2010 – Polityka regionalna w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku
  • 2008 – Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych

   

  Space day – Ogólnopolski Dzień Gospodarki Przestrzennej

  To cykliczne wydarzenie organizowane w grudniu każdego roku zrzeszające studentów zainteresowanych zagadnieniami z zakresu: gospodarki przestrzennej, architektury, urbanistyki, transportu czy architektury krajobrazu.

  To jeden taki dzień, w którym studenci, wykładowcy i praktycy wymieniają swoje doświadczenia i poglądy na temat tego, co dotyczy nas wszystkich.

  Dotychczas poruszaliśmy następujące tematy:

  • EVENT: City, wydarzenia masowe a przestrzeń i jej użytkownicy (2015),
  • W centrum uwagi – uwarunkowania i kierunki rozwoju śródmieść (2014),
  • Człowiek – Miasto – Zmiana (2013),
  • Zieleń w przestrzeni miejskiej (2012),
  • Miejsce spotkań, zabaw i integracji w przestrzeni publicznej (2011),
  • Komunikacja w Krakowie w świetle wyzwań drugiej dekady XXI wieku (2010).

  Organizator:

  Koło Naukowe Urbanistyki: knurbanistyki(at)gmail.com

  Więcej na stronie Koła Naukowego Urbanistyki

   

  Ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne

  To warsztaty o zasięgu ogólnopolskim, które w ostatnich edycjach zyskały rangę międzynarodową. Organizujemy je rokrocznie w połowie maja. Rozpoczynamy prelekcjami wprowadzającymi w tematykę danej edycji, podczas których, dzięki zaproszonym ekspertom, przybliżamy, m.in. kwestie ekonomiczne, przestrzenne oraz społeczne.

  Następnie, uczestnicy biorą udział w merytorycznym przygotowaniu do pracy warsztatowej oraz opracowaniu autorskich koncepcji wybranego obszaru Krakowa.

  Tematyka każdej edycji warsztatów dzielimy na wieloaspektowe problemy, które przedstawiamy uczestnikom w formie trzech zadań do rozwiązania. Uczestników dzielimy na grupy, z których każda składa się z interdyscyplinarnego zespołu złożonego najczęściej z: architektów, architektów krajobrazu, urbanistów, geografów oraz socjologów.

  Ostatniego dnia grupy prezentują wyniki swojej pracy, abyśmy na końcu mogli wyłonić trzy najlepsze i najbardziej zasługujące na nagrodę propozycje zmian związane z tematyką Warsztatów.

  Gościliśmy studentów z wielu ośrodków naukowych i miast w Europie, m. in. z: Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Łodzi czy Rzeszowa, a także z Francji, Szwajcarii, Portugalii oraz Chin.

  Organizator:

  Koło Naukowe Urbanistyki: knurbanistyki(at)gmail.com

  Więcej na stronie Koła Naukowego Urbanistyki