Kontrast
 • English
 • Dyrektor

   

  Dyrektorem Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii jest dr hab. Przemysław Kisiel, prof. UEK.

  Do zadań Dyrektora Instytutu należy zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunkach studiów i prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach w ramach Instytutu,
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach nadzorowanych kierunków studiów,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie w zakresie kierunków studiów właściwych dla Instytutu.