Kontrast
 • English
 • Stosunki międzynarodowe

   O kierunku

  Stosunki Międzynarodowe to nie tylko relacje zachodzące między uczestnikami środowiska międzynarodowego, jakimi są państwa, społeczeństwa, instytucje, korporacje wielonarodowe i organizacje międzynarodowe – rządowe i pozarządowe. To również problemy zarówno o skali globalnej, jak i regionalnej – rozprzestrzenianie się broni masowej zagłady, kwestia wyżywienia ludzkości i kurczących się zasobów surowcowych w tym energetycznych, zmian klimatu, zagrożenia środowiska naturalnego, walki z nowymi chorobami, ochrony praw człowieka – żeby wymienić tylko wybrane.

  Stosunki Międzynarodowe to interdyscyplinarne studia pozwalające na zdobycie umiejętności analizy zjawisk i procesów zachodzących we współczesnym świecie oraz swobodnego się w nim poruszania. Jest to kierunek studiów oferowany tym, którzy chcą pełniej rozumieć otaczający ich świat i działając lokalnie myślą globalnie. Absolwenci po ukończeniu naszych studiów otrzymują dyplom licencjacki lub stopień naukowy magistra w dyscyplinie nauk o polityce i administracji.

  Specyfika kierunku

  Kierunek Stosunki Międzynarodowe to szansa na:

  • wszechstronny rozwój zawodowy i osobisty,
  • pogłębianie pozanaukowych zainteresowań,
  • studiowanie kierunku osadzonego w praktyce społeczno-gospodarczej,
  • styczność z kadrą naukowo-dydaktyczna złożoną z naukowców, mających również doświadczenie w praktyce politologicznej, prawniczej, administracyjnej i gospodarczej oraz zaangażowanych w realizację krajowych i międzynarodowych projektów badawczych finansowanych między innymi przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisję Europejską (program Horyzont 2020).

   

  SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

   

  STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ)  

  • Specjalność „Euroazja – polityka i gospodarka”
  • Specjalność „Polityka i komunikacja międzynarodowa”

  Kwalifikacje absolwenta

  Studenci tych specjalności staną się wysokiej klasy specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę o skomplikowanych problemach polityczno-ekonomiczno-społecznych w różnych regionach współczesnego świata.

  Po ich ukończeniu absolwenci mogą znaleźć pracę między innymi:

  – w placówkach dyplomatycznych,

  – w instytucjach międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej,

  – w administracji publicznej i instytucjach rządowych,

  – w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach

  – w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych

  – w ośrodkach badawczych i firmach konsultingowych

  – w instytucjach samorządowych

  – w środkach masowego przekazu

   

   STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPIEŃ)

  • Specjalność „Studia Euroazjatyckie”

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją specjalności, która jest dostępna tutaj.

  Wybrane   publikacje     pracowników Katedry Studiów Politycznych

  Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie   między innymi:

  • firmy współpracujące z przestrzenią euro-azjatycką
  • euro-azjatyckie przedsiębiorstwa współpracujące z Europą i Polską
  • eksperci i doradcy instytucji unijnych
  • organizacje międzynarodowe
  • polskie przedstawicielstwa zagraniczne
  • placówki dyplomatyczne
  • administracja publiczna, organizacje pozarządowe
  • środki masowego przekazu
  • Specjalność „Międzynarodowe polityki rozwoju”

  Kilka słów o specjalności:

  Międzynarodowe Polityki Rozwoju

  Kwalifikacje i perspektywy zawodowe

  Absolwenci znajdą pracę między innymi:

  • w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach
  • w krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych
  • w instytucjach rządowych
  • w ośrodkach badawczych i firmach konsultingowych
  • w instytucjach samorządowych

  PRAKTYKI STUDENCKIE:

  Studenckie praktyki zawodowe mają na celu:

  • poszerzanie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
  • kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności: analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, a także przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania, itp.,
  • stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy, a także – w miarę możliwości:
  • szerzenie znajomości języków obcych.

  Przykładowe miejsca realizacji praktyk studenckich:

  • Instytucje samorządu terytorialnego (Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, urzędy gmin)
  • Instytucje administracji centralnej (ministerstwa, agendy rządowe)
  • Publiczne i niepubliczne instytucje eksperckie
  • Media

   

  Studenci mają również możliwość realizowania praktyk w ramach OWIM – Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji prowadzonego przez pracowników Katedry oraz CASPAR – Centrum Zaawansowanych Badań Ludnościowych i Religijnych.

  Więcej informacji na temat OWIM dostępne na: https://owim.uek.krakow.pl/

  Więcej informacji na temat CASPAR dostępne na: https://caspar.uek.krakow.pl/

  Opiekunowie praktyk studenckich – dr Karolina Kotulewicz-Wisińska oraz dr Marcin Kędzierski

   

  KOŁA NAUKOWE

  Studiowanie kierunku Stosunki Międzynarodowe to również szansa na poszerzanie swoich zainteresowań naukowych w ramach Studenckich Kół Naukowych. Dedykowane dla studentów tego kierunku są dwa koła (afiliowane przy Katedrze Studiów Politycznych)

   

  Plany studiów

  PLAN STUDIÓW I STOPNIA

  PLAN STUDIÓW II STOPNIA