Kontrast
 • English
 • Badania naukowe

  Działalność naukowo-badawcza Katedry Administracji Publicznej koncentruje się na problematyce zarządzania sprawami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów funkcjonowania współczesnego państwa, administracji publicznej i ich agend, relacji między organami władzy publicznej a podmiotami gospodarki rynkowej i sektora społecznego oraz projektowaniem i realizacją polityk publicznych. Do najważniejszych obszarów badawczych Katedry należą:

  Państwo i jego administracja

  Eksplorowane są zagadnienia historii doktryn administracyjnych, ewolucji współczesnych państw, normatywnych i funkcjonalnych podstaw nowożytnych systemów rządzenia, systemów administracji publicznej, administracji publicznej w systemie politycznym, jakości rządzenia, etosu służby publicznej, służby cywilnej, grup interesu w systemie rządzenia, jakości stanowienia prawa, elastyczności i przewidywalności rozstrzygnięć w kontekście uznania administracyjnego.

  Zarządzanie publiczne

  Badania są skoncentrowane na problematyce reform zarządzania publicznego – państwie prawnym, tradycyjnej administracji publicznej, nowym zarządzaniu publicznym, współzarządzaniu publicznym, państwie neoweberowskim, zarządzaniu strategicznym rozwojem, doskonalenia metod i instrumentarium zarządzania złożonymi systemami publicznymi, rozwoju systemów świadczenia usług publicznych, ekonomizacji działania administracji publicznej.

  Polityka publiczna

  Aktywność badawcza ogniskuje się wokół ogólnoteoretycznych zagadnień analizowania, wyboru, projektowania, implementacji, monitorowania, ewaluacji polityk publicznych, projektowania mechanizmów implementacji polityk publicznych, ekonomicznej analizy prawa, ekonomii instytucjonalnej, a także analiz polityk publicznych szczegółowych: innowacyjności i konkurencyjności, gospodarki, naukowej, ochrony własności intelektualnej, ochrony zdrowia, rozwoju gospodarczego, przestrzennego i społecznego miast, regionów i obszarów wiejskich, rozwoju społecznego i ekonomii społecznej, rynku pracy, technologicznej, zabezpieczenia społecznego.

  Ekonomia kultury

  Badania obejmują wielopłaszczyznowe relacje pomiędzy szeroko pojętą kulturą a rozwojem społeczno-gospodarczym, a w szczególności rozważania nad kategoriami potencjału kulturowego społeczeństwa, kultury a transformacji gospodarczej, identyfikacji i systematyki sektorów kultury, modeli finansowania i zarządzania kulturą, związku kultury z gospodarką (kultura i rynek, kultura i innowacyjność, przemysły kreatywne), wpływu kultury na funkcjonowanie miast i regionów.

  Funkcjonowanie organizacji publicznych

  Przedmiotem zainteresowań naukowych jest problematyka współczesnych metod i koncepcji zarządzania, metodologii zarządzania organizacjami publicznymi, zarządzania relacjami, wartościami i zasobami niematerialnymi przedsiębiorstw i instytucji, negocjacji społeczno-gospodarczych i procesów negocjacyjnych w organizacji, diagnozowania i projektowania struktur i procesów zarządzania przedsiębiorstwami i organizacjami publicznymi, restrukturyzacji organizacyjnej, rozwiązywania konfliktów organizacyjnych, zarządzania zmianami i rozwojem organizacji, zarządzania informacjami, rozwoju instytucjonalnego, zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.