Kontrast
 • English
 • Dyrektor

   

  Dyrektorem Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich jest   prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól.

  Do zadań Dyrektora Instytutu należy zarządzanie działalnością w zakresie kształcenia i spraw studenckich na kierunkach studiów prowadzonych przez Instytut, w tym m.in.:

  • koordynowanie i nadzorowanie realizacji procesu dydaktycznego na poszczególnych kierunkach w ramach Instytutu,
  • analizowanie wyników oceny nauczycieli akademickich,
  • formułowanie zaleceń dla pracowników katedr funkcjonujących w Instytucie w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,
  • koordynowanie i nadzorowanie procesu dyplomowania studentów,
  • prowadzenie nadzoru nad efektami uczenia się w ramach nadzorowanych kierunków studiów,
  • zatwierdzanie indywidualnych planów zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich,
  • decydowanie o obsadzie zajęć na podległych kierunkach studiów,
  • przeprowadzanie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą lub potwierdzanie ukończenia studiów na określonym poziomie w zakresie kierunków studiów właściwych dla Instytutu.