Kontrast
 • English

 • dr hab. Piotr Lityński, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 53 17
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon Finansów, pok. 405
  dokumenty:

  Doktor habilitowany w  dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i  gospodarka przestrzenna. Profesor uczelni w  Katedrze Gospodarki Przestrzennej. Jest  członkiem Zespołu Zadaniowego ds.  Obszarów Miejskich i  Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w  kadencjach 2015-2018 oraz  2019-2022. Uczestniczy w  komitetach redakcyjnych wielu renomowanych czasopism naukowych w  kraju i  za granicą.

  Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na  problematyce: finansowych konsekwencji zagospodarowania przestrzennego; procesach rozwoju społeczno-gospodarczego oraz  przestrzennego miast; polityce lokalnej i  strategiach rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. Autor ponad pięćdziesięciu prac naukowych, w tym: monografii
  jedno- i wieloautorskich; artykułów w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych (z Impact Factor).
  Brał udział w  ponad dziesięciu projektach badawczych krajowych i  międzynarodowych. W latach 2017-2021 był kierownikiem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pn. „Mechanizmy finansowe w gospodarce wynikające ze zjawiska urban sprawl”.

  Jest również autorem ponad trzydziestu ekspertyz na  zamówienie władz publicznych poziomu centralnego i  lokalnego dotyczących: strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, ewaluacji projektów publicznych, prognozowania społeczno-gospodarczego i finansowego itp.

  Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Finanse samorządowe; Programowanie i  finansowanie rozwoju regionalnego; Ekonomika procesów przestrzennych; Podstawy miejskiej gospodarki przestrzennej.

  W UEK zatrudniony od 2013 r. gdzie, poza aktywnością dydaktyczną, aktywnie uczestniczy w pracach wielu organów uczelni.
  W kadencji 2021-2024 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Dyscyplin Nauki o Polityce i Administracji
  oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. W kadencji 2021-2024 jest również członkiem: Senatu, Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej, Rady Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich, Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich Kolegium GAP, Komisji Senackiej ds. Organizacji.