Kontrast
 • English

 • dr hab. Dobrosław Kot, prof. UEK

  telefon:
  (+48) 12 293 75 72
  konsultacje:
  miejsce:
  Rakowicka 16, pok. 44c
  dokumenty:

  Rozwój naukowy

  2000 – ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

  2008 – obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie rozprawy Podmiotowość monadyczna a podmiotowość dialogiczna. Studium fenomenologiczne.

  Promotor: Prof. dr. hab. Adam Węgrzecki

  Recenzenci: Prof. dr hab. Władysław Stróżewski, prof. dr hab. Tadeusz Gadacz

  2017 – uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego (monografii) Myślenie dramatyczne.

  Recenzenci: Prof. Dr hab. Jacek Filek, s. prof. UPJPII dr hab. Tereza Obolevich, prof. PAN dr hab. Andrzej Gniazdowski

   

  Obszary zainteresowań badawczych

  filozofia człowieka, filozofia dialogu, fenomenologia, filozofia Józefa Tischnera, etyka bezpieczeństwa

   

  Problematyka badawcza:

  Podmiotowość, doświadczenie utraty, myślenie, język, dramat, dialog, Inny, symbol, metafora, mit, filozofia a literatura, zagadnienia etyczne bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej

   

  Dorobek naukowy

  • Monografie:
  1. Myślenie dramatyczne, 2016 Copernicus Center Press, Kraków, ss. 380.
  2. Podmiotowość i utrata, 2009, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, ss. 324. (publikacja książkowa rozprawy doktorskiej pod pierwotnym tytułem: Podmiotowość monadyczna a podmiotowość dialogiczna. Studium fenomenologiczne).
  3. Esej o słowie, którego nie było, 2016, Copernicus Center Press, Kraków, ss. 110 (wydanie elektroniczne w ramach serii e-booków „Piąty wymiar”).
  • Edycja naukowa tekstów źródłowych:
  1. Józef Tischner, Etyka a historia. Wykłady, 2008, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, ss. 566+XV. (edytorstwo naukowe tekstów źródłowych – opracowanie tekstu, porównanie zapisu z zachowanymi taśmami audio, opracowanie przypisów, indeksów oraz przedmowy)
  2. Józef Tischner, Współczesna filozofia ludzkiego dramatu. Wykłady, 2012, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków, s. 298+XI. (edytorstwo naukowe tekstów źródłowych – opracowanie tekstu, porównanie zapisu z zachowanymi taśmami audio, opracowanie przypisów, indeksów oraz przedmowy. Mój wkład: 50%, drugi redaktor: Adam Węgrzecki)
  • Artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Web of Science (WoS) lub na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH)
  1. Granice mowy, „Ethos”, 97-98(2012), s. 107-120.
  2. Człowiek we wnętrzu metafor, „Logos i Ethos”, 1(32)2012, s. 157-174.
  3. Miejsca Abrahama, „Ethos”, 104(2013), s. 134-147.
  4. Między dramatyką a dialogiką, „Logos i Ethos”, 1(36)2014, s. 53-72.
  5. Między rozmową a sporem. Próba fenomenologii dialogicznej, „Ethos”, 106(2014), s. 260-276.
  6. Zagadka twarzy, „Ethos”, 114(2016), s. 44-60.
  7. Cudzoziemiec, „Ethos”, 117(2017), s. 61-75.
  8. Czcigodne jarzmo metafory 119(2017), s. 77-92.
  • Artykuły:
  1. Filozofowie i górale, posłowie w książce: Józef Tischner, Historia filozofii po góralsku, 2008, Znak, Kraków, s. 139-164.
  2. Demon jako Inny, „Znak”, 666(2010), s. 62-74.
  3. Metaforyczność źródła w myśli filozoficznej Józefa Tischnera, 2016 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 4(952)2016, s. 49-63, (11 punktów).
  4. Tischner stróż, posłowie w: Józef Tischner, Eseje o spotkaniu, 2017, Znak, Kraków, s. 91-134.
  • Udział w projektach badawczych
  1. INDECT Project

  (Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment – Inteligentny system informacyjny wspierający obserwację, wyszukiwanie i detekcję dla celów bezpieczeństwa obywateli w środowisku miejskim),

  Udział w latach: 2011-2014

  Symbol projektu: FP7-218086-Collaborative Project

  Nazwa  programu: European Seventh Framework Programme

  Nakłady na projekt: ok. 15 000 000 Euro

  Fundator: Unia Europejska

  Charakter udziału: członkostwo w Ethics Board (Radzie Etycznej) projektu, które wiązało się z recenzowaniem pod względem etycznym raportów zespołów i podzespołów badawczych projektu oraz uczestniczenia w międzynarodowych posiedzeniach zespołu grantowego (Belfast, York, Warszawa, Kraków).

  1. Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, 2009-2010, Badania statutowe UEK, nr 82/KFil/1/2010/S/580. Mój udział polegał na opracowaniu samodzielnego artykułu w ramach tematu.
  2. Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, cz. II, 2011, Badania statutowe UEK, nr 149/KFIL/3/2011/F/628. Mój udział polegał na opracowaniu samodzielnego artykułu w ramach tematu.
  3. Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, 2013, Badania statutowe UEK, nr 039/WE-KF/02/2013/5/3039. Mój udział polegał na opracowaniu samodzielnego artykułu w ramach tematu.
  4. Filozofia współczesna wobec problematyczności człowieka, cz. II, 2014, Badania statutowe UEK, nr 063/WE-KF/02/2014/S/4259. Mój udział polegał na opracowaniu samodzielnego artykułu w ramach tematu.
  5. Idea kontyngencji we współczesnym dyskursie filozoficznym, 2015, Badania statutowe UEK, nr 070/WE-KF/02/2015/S/5070. Mój udział polegał na opracowaniu samodzielnego artykułu w ramach tematu.

   

  • Autorstwo rozdziału w podręczniku:
  1. Martina Bubera koncepcja człowieka jako istoty dialogicznej, w: Leszek Kusak (red.), Filozofia człowieka: wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 74-81.

   

  • Artykuły popularnonaukowe:
  1. Kryzys i kruchość, „Znak”, 696(2013).
  2. Nastroje polskości, „Znak”, 679(2011).
  3. Świętowania, „Znak” 667(2010).
  4. Źródłowość i Tajemnica, „Znak”, 688(2012).
  5. Blizny Erosa , „Znak”, 743(2017).
  6. Pytania o bibliotekę Cezarego Wodzińskiego, „Przegląd Polityczny”, 143(2017).

   

  • Recenzje publikowane:
  1. Obcy z mgły. Recenzja książki Cezarego Wodzińskiego Odys gość. Esej o gościnności, „Przegląd Polityczny”, 135(2016).
  2. Recenzja książki Piotra Augustyniaka Homo polacus. Eseje o duszy polskiej, „Znak” 729(2015), s. 110-112.