Kontrast
 • English

 • dr inż. Artur Hołuj

  telefon:
  (+48) 12 293 53 17
  konsultacje:
  miejsce:
  Pawilon F, pok. 405
  dokumenty:

  Urodzony w Krakowie w 1978 r. W 2001 r. ukończył studia na Kierunku Gospodarka Przestrzenna w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Specjalność naukowa (inż.): Techniki i technologie inżynierskie w gospodarce przestrzennej (2014 r.). Stopień naukowy doktora uzyskał w 2009 r. w dziedzinie ekonomii.

  Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej (wcześniej Katedra Gospodarki Regionalnej).

  Interesuje się ekonomicznymi i środowiskowymi aspektami planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej. Szczególny nacisk badawczy kładzie na ekonomiczne i przyrodnicze efekty zewnętrzne planowania przestrzennego oraz procesy generujące urban sprawl. Interesuje się polityką władz samorządowych w zakresie ładu przestrzennego i zagospodarowania przestrzeni w kontekście zjawisk (ich skutków) urban sprawl i spillover. Ponadto przedmiotem jego dyskusji naukowej jest polityka lokalna i regionalna, analizy przestrzenne oraz rozwoju lokalny i regionalny w kontekście generowanych efektów zewnętrznych.

  Jest on autorem lub współautorem kilkudziesięciu prac naukowych oraz dydaktycznych. Jest także współredaktorem dwóch książek.

  Brał czynny udział w ponad dwudziestu projektach naukowo-badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

  Aktualnie jest kierownikiem zespołu badawczego utworzonego na potrzebę realizacji projektu badawczego w ramach Programu POTENCJAŁ (2020-2022) oraz współwykonawcą projektu finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki (2018-2021). Ponadto jest pełnomocnikiem Dziekana Kolegium GAP dla obszaru zadaniowego Gospodarka przestrzenna oraz opiekunem merytorycznym zadań w projekcie pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 (2019-2023).

  Od wielu współpracuje z wydawnictwami jako recenzent czasopism naukowych (ponad 90 recenzji wydawniczych), w tym: Sustainability (ISSN 2071-1050) Open Access Journal published online by MDPI; Social Sciences (ISSN 2076-0760); Land (ISSN 2073-445X); Journal of Settlements and Spatial Planning Babes-Bolyai University, Faculty of Geography; Centre for Real Estate Studies Universiti Teknologi Malaysia; Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia; Mazowsze Studia Regionalne. Jest także recenzentem kilku monografii.

  Od 2016 r. współpracuje z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w Warszawie (Studia nad chaosem przestrzennym). Od 2019 r. jest członkiem Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych funkcjonującego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

  Ponadto współpracował naukowo z różnymi instytucjami publicznymi; w tym z Ministerstwem ds. Infrastruktury i Rozwoju; Instytutem Rozwoju Miast; Urzędem Marszałkowskim Województwa: Świętokrzyskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Lubuskiego oraz urzędami gmin województwa małopolskiego.

  Otrzymał 10 nagród za osiągnięcia naukowe, także organizacyjne i dydaktyczne Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymał w 2019r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.

  Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

  Jest opiekunem studentów pierwszego stopnia (inż.) na kierunku Gospodarka Przestrzenna.

  Jest także opiekunem Koła Naukowego Urbanistyki funkcjonującego przy Katedrze Gospodarki Przestrzennej oraz Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

  Prowadzone zajęcia: Planowanie przestrzenne, Podstawy planowania przestrzennego, Komputerowe projektowanie przestrzeni, Podstawy komputerowego modelowania i wizualizacji terenu, Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią, Gospodarka przestrzenna, Finansowe aspekty planowania przestrzennego, Bezład przestrzenny terenów zurbanizowanych oraz seminarium dyplomowe.